Bạn đang ở đây

Về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg

Lĩnh vực: 
Đầu tư
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Quyết định số 693/QĐ-TTg
Ngày BH: 
Thứ hai, Tháng 5 6, 2013
File gắn: