Bạn đang ở đây

Về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/05/2006 của UBND tỉnh