Bạn đang ở đây

4

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày BH File gắn
Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND Về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/05/2006 của UBND tỉnh 2010-06-09 Tải file
Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò,khai thác,chế biến và sử dụng quặng vàng,đồng,niken,molipđen Việt Nam đến năm 2015,có xét đến năm 2025 2008-06-05 Tải file
Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật khoáng sản 2006-01-23 Tải file
Nghị định số 160/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 2005-12-27 Tải file
Thông tư số 20/2005/TT-BTC Quy định chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 2005-03-16 Tải file
Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về trình tự,thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 2003-09-19 Tải file
Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò,khai thác,sử dụng tài nguyên nước,xả nước thải vào nguồn nước 2005-06-24 Tải file
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP Về Quy định cấp phép thăm dò,khai thác,sử dụng tài nguyên nước,xả nước thải vào nguồn nước 2004-07-27 Tải file
Luật số 08/1998/QH10 Luật tài nguyên nước 1998-05-20 Tải file
Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự,thủ tục đánh giá tác động môi trường,kế hoạch bảo vệ môi trường,đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo,phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2015-10-27 Tải file

Trang