Bạn đang ở đây

3

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày BH File gắn
Nghị định số 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 2016-09-09 Tải file
Quyết định số 871/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014-12-31 Tải file
Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014-12-31 Tải file
Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự,thủ tục khi Nhà nước giao đất,cho thuê đất,cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đồi đối với tổ chức,hộ gia đình,cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014-12-26 Tải file
Quyết định số 861/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 tỉnh Bắc Giang 2014-12-30 Tải file
Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định miễn,giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường,giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2016-05-17 Tải file
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2014-05-19 Tải file
Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường,hỗ trợ,tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014-06-30 Tải file
Thông tư số 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước 2014-06-16 Tải file
Thông tư số 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 2014-06-16 Tải file

Trang