Bạn đang ở đây

2

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày BH File gắn
Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà Đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng-Chuyển giao 2015-06-26 Tải file
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2015-02-14 Tải file
Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành một số chính sách phát triển y tế theo Nghị quyết số 93/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2015-01-21 Tải file
Quyết định số 693/QĐ-TTg Về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg 2013-05-06 Tải file
Quyết định số 1466/QĐ-TTg Danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường 2008-10-10 Tải file
Thông tư số 156/2014/TT-BTC Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,dạy nghề,y tế,văn hóa.... 2014-10-23 Tải file
Thông tư số 135/2008/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường 2018-12-31 Tải file
Nghị định số 23/2016/NĐ-CP Về xây dựng,quản lý,sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 2016-04-05 Tải file
Nghị định số 59/2014/NĐ-CP Sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường 2014-06-16 Tải file
Nghị định số 73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác,đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 2012-09-26 Tải file

Trang