Bạn đang ở đây

Danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường

Lĩnh vực: 
Đầu tư
Cấp ban hành: 
Văn bản Trung ương
Số/Ký hiệu: 
Quyết định số 1466/QĐ-TTg
Ngày BH: 
Thứ sáu, Tháng 10 10, 2008
File gắn: