Bạn đang ở đây

Ban hành Quy định về trình tự,thủ tục khi Nhà nước giao đất,cho thuê đất,cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đồi đối với tổ chức,hộ gia đình,cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang