Bạn đang ở đây

Ban hành Quy định trình tự,thủ tục đánh giá tác động môi trường,kế hoạch bảo vệ môi trường,đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo,phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang