Bạn đang ở đây

Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang