Bạn đang ở đây

Ban hành quy định miễn,giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường,giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang