Bạn đang ở đây

Văn bản chính sách

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày BH File gắn
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP Về quản lý dự án đầu tư xây dựng 2015-06-18 Tải file
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 2014-07-31 Tải file
Nghị định số 160/2005/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 2005-12-27 Tải file
Nghị định số 149/2004/NĐ-CP Về Quy định cấp phép thăm dò,khai thác,sử dụng tài nguyên nước,xả nước thải vào nguồn nước 2004-07-27 Tải file
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường 2015-02-14 Tải file
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường,đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 2015-02-14 Tải file
Nghị định số 104/2014/NĐ-CP Quy định về khung giá đất 2014-11-14 Tải file
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường,hỗ trợ,tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014-05-15 Tải file
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước 2014-05-15 Tải file
Nghị định số 45/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền sử dụng đất 2014-05-15 Tải file
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất 2014-05-15 Tải file
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2014-05-15 Tải file
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội 2015-10-20 Tải file
Nghị định số 76/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản 2015-09-10 Tải file
Nghị định số 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2015-02-14 Tải file
Nghị định số 23/2016/NĐ-CP Về xây dựng,quản lý,sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 2016-04-05 Tải file
Nghị định số 59/2014/NĐ-CP Sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường 2014-06-16 Tải file
Nghị định số 73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác,đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 2012-09-26 Tải file
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường 2008-05-30 Tải file
Nghị định số 68/2008/NĐ-CP Quy định điều kiện,thủ tục thành lập,tổ chức,hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội 2008-05-30 Tải file
Nghị định số 111/2015/NĐ-CP Về phát triển Công nghiệp hỗ trợ 2015-11-03 Tải file
Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn 2013-12-19 Tải file
Nghị định số 194/2013/NĐ-CP Về việc đăng ký lại,chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh 2013-11-21 Tải file
Nghị Định số 118/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Đầu tư 2015-11-12 Tải file
Nghị định số 193/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết về một số Điều của Luật Hợp tác xã 2013-11-21 Tải file

Trang