Bạn đang ở đây

Văn bản chính sách

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày BH File gắn
Luật số 67/2014/QH13 Luật Đầu tư 2014-11-26 Tải file
Luật số 23/2012/QH13 Luật Hợp tác xã 2015-11-20 Tải file
Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp 2014 2014-11-26 Tải file
Thông tư số 33/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Phân loại,phân cấp công trình xây dựng dân dụng,công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 2009-09-30 Tải file
Thông tư số 66/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy,Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 2014-12-16 Tải file
Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật khoáng sản 2006-01-23 Tải file
Thông tư số 20/2005/TT-BTC Quy định chế độ thu,nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 2005-03-16 Tải file
Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò,khai thác,sử dụng tài nguyên nước,xả nước thải vào nguồn nước 2005-06-24 Tải file
Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT Về bảo vệ môi trường khu kinh tế,khu công nghiệp,khu chế xuất,khu công nghệ cao 2015-06-30 Tải file
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết,đề án bảo vệ môi trường đơn giản 2015-05-28 Tải file
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT Về đánh giá môi trường chiến lược,đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 2015-05-29 Tải file
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT Quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2014-05-19 Tải file
Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT Quy định chi tiết về bồi thường,hỗ trợ,tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 2014-06-30 Tải file
Thông tư số 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất,thuê mặt nước 2014-06-16 Tải file
Thông tư số 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất 2014-06-16 Tải file
Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ giao đất,cho thuê đất,chuyển mục đích sử dụng đất,thu hồi đất 2014-06-02 Tải file
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 2015-01-27 Tải file
Thông tư số 156/2014/TT-BTC Sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,dạy nghề,y tế,văn hóa.... 2014-10-23 Tải file
Thông tư số 135/2008/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 05 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích XHH đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường 2018-12-31 Tải file
Thông tư số 55/2015/TT-BCT Quy định trình tự,thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 2015-12-30 Tải file
Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,nông thôn 2016-09-01 Tải file
Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam 2015-11-18 Tải file
Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã 2014-05-26 Tải file
Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký Doanh nghiệp 2015-12-01 Tải file
Nghị định số 135/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 2016-09-09 Tải file

Trang