Bạn đang ở đây

Văn bản chính sách

Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày BH File gắn
Quyết định số 558/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2013-10-21 Tải file
Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2013-09-13 Tải file
Quyết định số 957/QĐ-BXD Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình 2009-09-29 Tải file
Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND Về việc sửa đổi,bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 31/05/2006 của UBND tỉnh 2010-06-09 Tải file
Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò,khai thác,chế biến và sử dụng quặng vàng,đồng,niken,molipđen Việt Nam đến năm 2015,có xét đến năm 2025 2008-06-05 Tải file
Quyết định số 06/2003/QĐ-BTNMT Ban hành Quy định về trình tự,thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 2003-09-19 Tải file
Quyết định số 515/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự,thủ tục đánh giá tác động môi trường,kế hoạch bảo vệ môi trường,đề án bảo vệ môi trường và phương án cải tạo,phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2015-10-27 Tải file
Quyết định số 871/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định đơn giá thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014-12-31 Tải file
Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất,bồi thường,hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014-12-31 Tải file
Quyết định số 858/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về trình tự,thủ tục khi Nhà nước giao đất,cho thuê đất,cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đồi đối với tổ chức,hộ gia đình,cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2014-12-26 Tải file
Quyết định số 861/2014/QĐ-UBND Ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 tỉnh Bắc Giang 2014-12-30 Tải file
Quyết định số 274/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định miễn,giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường,giám định tư pháp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2016-05-17 Tải file
Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg Quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà Đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng-Chuyển giao 2015-06-26 Tải file
Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Ban hành một số chính sách phát triển y tế theo Nghị quyết số 93/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2015-01-21 Tải file
Quyết định số 693/QĐ-TTg Về việc sửa đổi,bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện XHH trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg 2013-05-06 Tải file
Quyết định số 1466/QĐ-TTg Danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô,tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo,dạy nghề,y tế,văn hóa,thể thao,môi trường 2008-10-10 Tải file
Quyết định số 531/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2015-10-28 Tải file
Quyết định số 244/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định trình tự,thủ tục thực hiện các dự án đầu tư bên ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 2016-04-29 Tải file
Luật số 50/2014/QH13 Luật xây dựng 2014-06-18 Tải file
Luật số 40/2013/QH13 Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy 2013-11-22 Tải file
Luật số 27/2001/QH10 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001-09-08 Tải file
Luật số 08/1998/QH10 Luật tài nguyên nước 1998-05-20 Tải file
Luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường 2014-06-23 Tải file
Luật số 45/2013/QH13 Luật đất đai 2013-11-29 Tải file
Luật số 66/2014/QH13 Luật kinh doanh bất động sản 2014-11-25 Tải file

Trang