Bạn đang ở đây

Danh mục Ngành, nghề ưu đãi đầu tư

Ngành, Nghề Ưu Đãi Đầu Tư

NGÀNH,NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

A. NGÀNH, NGHỀ ĐẶC BIỆT ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

I. CÔNG NGHỆ CAO, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Ngành, Nghề Đặc Biệt Ưu Đãi Đầu Tư

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ)

Đăng kí nhận Danh mục Ngành, nghề ưu đãi đầu tư