Bạn đang ở đây

QH phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang

  Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế “ xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (gọi tắt là Quy hoạch) với những nội dung chủ yếu sau: I QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1.     Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tâm nhìn đên năm 2030 phải phù hợp với chiên lược phát triên kinh tế xã hội của cả nước thời kỳ 2011 - 2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, quy hoạch vùng thủ đô và thống nhất với quy hoạch các ngành, lĩnh vực. 2.      Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh và bền vũng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu; tập trung tăng trưởng theo chiều sâu, tạo động lực phát triển để sứm thu hẹp khoảng cách với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Tăng trưởng kinh tê phải kêt hợp hài hoà với thực hiện tiến bộ và... Xem tiếp