Bạn đang ở đây

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Giang

1- Quyết định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu( 2011-2015) và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của thành phố Bắc Giang Quyết định chi tiết 2- Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang Quyết định chi tiết