Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 tầm nhìn 2030

 

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế “ xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (gọi tắt là Quy hoạch) với những nội dung chủ yếu sau:

I QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1.     Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tâm nhìn đên năm 2030 phải phù hợp với chiên lược phát triên kinh tế xã hội của cả nước thời kỳ 2011 - 2020, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, quy hoạch vùng thủ đô và thống nhất với quy hoạch các ngành, lĩnh vực.

2.      Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để phát triển nhanh và bền vũng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu; tập trung tăng trưởng theo chiều sâu, tạo động lực phát triển để sứm thu hẹp khoảng cách với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Tăng trưởng kinh tê phải kêt hợp hài hoà với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân.

3.     Phát huy yếu tố con người, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất ' lượng cao; gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội vâ bao vệ môi trường, Kêt họp giữa phát triên vùng động lực với vùng trung du và miên núi, hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực trong tỉnh.

4.     Phát triển sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Tạo điều kiện thuận lợi cho các loạỉ hình doanh nghiệp phát triển nhanh, hài hoà; khuyến khích kinh tê có vôn đầu tư nước ngoài phát triển theo quy hoạch; tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch.

5.    Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh té » xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên cơ sờ củng cố cơ sở vật chất và lực lượng, xây dụng khu vực phòng thủ vững chắc, chủ động trong mọi tỉnh huống. Tăng cường liên kết phát triển với các tỉnh trong khu vực và cả nước, chủ động hội nhập quốc té.

 

File đính kèm