Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH giai đoạn 2008- 2020 huyện Sơn Động

1- Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2009 về Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Sơn Động giai đoạn 2008-2020

Quyết định chi tiết