Bạn đang ở đây

QH tổng thể PT KT-XH đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 TP Bắc Giang

 
Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 10/2/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt đièu chỉnh quy hoạch tổng thể PT KT-XH đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Bắc Giang

Quyết định phê duyệt

Báo cáo chi tiết