Bạn đang ở đây

Lĩnh vực Nông Nghiệp

TT TÊN DỰ ÁN ĐỊA ĐIỂM DỰ  KIẾN QUY MÔ DỰ ÁN VỐN ĐẦU T­Ư DỰ KIẾN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ
I LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP        
1 Xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm  Các huyện, thành phố 2ha Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
2 Trại sản xuất giống gia cầm chất lượng cao  Huyện Yên Thế Theo dự án Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
3 Sản xuất rau chế biến, rau an toàn ứng dụng công nghệ cao Các huyện: Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên, TP Bắc Giang, Yên Dũng, Hiệp Hòa Quy mô theo dự án Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư
4 Sản xuất giống cây lâm nghiệp (cây gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ) chất lượng cao Các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động Theo dự án Theo dự án 100% Vốn nhà đầu tư